DISCLAIMER

Eigendom website
Deze website is eigendom van Horeca Vlaanderen.
De inhoud van deze site (merken, logo’s tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, teksten en beelden) behoort toe aan Horeca Vlaanderen of rechthoudende derden.
Adres van Horeca Vlaanderen:
Anspachlaan 111
B-1000 Brussel
Tel. 02 213 40 10
info@horeca.be
http://www.horecavlaanderen.be/

 

Privacybeleid
Horeca Vlaanderen garandeert uw privacy
Horeca Vlaanderen garandeert dat uw persoonsgegevens met de nodige zorg worden behandeld en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook diens uitvoeringsbesluiten.

Uw gegevens:

Via de website van Horeca Antwerpen kan u uw gebruikersgegevens registreren. Deze gegevens worden bijgehouden op de zetel van Horeca Vlaanderen, Anspachlaan 111 te 1000 Brussel.
De gegevens zullen eerlijk en rechtmatig worden verwerkt en zullen slechts worden aangewend voor marketing, statistieken en informatiedoeleinden. De gegevens zullen voor geen andere doeleinden worden aangewend, noch langer bewaard dan voor de verwezenlijking van voormelde doeleinden noodzakelijk is. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden en kunnen enkel worden gedeeld met contractueel verbonden partijen en onze partners.
Persoonsgegevens die worden ingegeven via online aanvraagformulieren /contactformulieren worden onmiddellijk via e-mail doorgezonden naar de bevoegde diensten of personen binnen Horeca Vlaanderen. Uw verzoek en persoonlijke gegevens zullen met dezelfde zorg worden behandeld als gewone briefwisseling, fax of telefoon.
Op de Horeca Vlaanderen website wordt ook informatie bewaard in databanken wat noodzakelijk is om bepaalde diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen en het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van het privé-leven. Mist bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Horeca Vlaanderen, Anspachlaan 111 te 1000 Brussel, info@horeca.be, kosteloos de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan u ook vragen de gegevens, kosteloos en op eenvoudig verzoek, te corrigeren of te verwijderen. Aangezien de gegevens door u zelf worden meegedeeld draagt Horeca Vlaanderen geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud ervan.

 

Beperking van aansprakelijkheid
Alle documenten en informatie op deze site zijn louter informatief en mogen niet worden beschouwd als rechtsgeldige documenten.
De informatie is ook niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Dit neemt niet weg dat Horeca Vlaanderen haar dienstverlening zo correct mogelijk en met de nodige zorg tracht uit te oefenen.
De sociale wetgeving wijzigt snel. Niettemin pogen wij steeds de meest actuele en juiste informatie te verspreiden doch wij kunnen geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die worden gesignaleerd , zullen wij zo spoedig mogelijk verbeteren.

Horeca Vlaanderen kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en wijst elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden online dienstverlening, behoudens gevallen van grove nalatigheid.

Horeca Vlaanderen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Sommige documenten op onze website bevatten verwijzingen naar andere sites, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op deze sites relevant, bijgewerkt en juist is.

Via de Horeca Vlaanderen website kan u ook doorklikken naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop uw persoonsgegevens daar worden behandeld.

 

Cookies
Horeca Vlaanderen maakt gebruik van cookies. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen, daarnaast wordt voor uw surfgemak ook uw taalvoorkeur en lettergrootte bijgehouden. Horeca Vlaanderen maakt geen gebruik van cookies die het surfgedrag van de bezoeker op andere websites nagaan. U kan deze cookies indien u dit wenst na uw bezoek via de webbrowser verwijderen.

 

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt. Met die gegevens kunnen rapporten over de website-activiteit worden opgesteld voor website-exploitanten en worden andere diensten aangeboden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.
In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

© Copyright Horeca Vlaanderen – Anspachlaan 111 - B-1000 Brussel - tel.: 02 213 4010 - info@horeca.be